FANDOM


音樂羅𠬠部門藝術用音聲抵演達情感,感觸𧵑𡥵𠊚。奴得𢺹𠚢𠄩類正:聲樂器樂。聲樂羅音樂𢭸𨕭𠳒欱體現𠓑意想吧情感。群器樂羅音樂𢭸𨕭音聲純粹𧵑各樂具,𢧚抽象,𢲧感覺吧事聯想。


âm-nhạc là một bộ-môn nghệ-thuật dùng âm--thanh để diễn đạt tình-cảm, cảm-xúc của con người.nó được chia ra hai loại chính: thanh-nhạc và khí-nhạc.âm--nhạc là âm-nhạc dựa trên lời hát thể-hiện rõ ý-tưởng và tình-cảm.còn khí-nhạc là âm-nhạc dựa trên âm--thanh thuần-tuý của các nhạc-cụ, nên trừu-tượng, gây cảm-giác và sự liên-tưởng.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.