FANDOM


音位學㗂越羅門學研究𧗱格發音㗂越。排曰呢集中𠓨各枝節技術𥪝役發音㗂越曰憑𡨸國語

輔音Sửa đổi

𠇍輔音、𣎏𠄩喠正、喠河內城舖胡志明

河內Sửa đổi

𣎏21格發音輔音𥪝喠河內:

  音對𠿃 音𠿃𪘵 音𪘵/
音蹎𪘵
音𢊫 音𢊫𣟮 音𠸣
音塞 音空弼 p       t       c      k     (ʔ)    
音弼     t̺ʰ          
glottalized     ɓ         ɗ      
音擦   f    v s̪    z̪   x   ɣ h    
音𪖫     m         n      ɲ     ŋ  
音接近 音𡧲      w          j    
音𧣲          l̺      

語音學Sửa đổi

 • /w/音𠿃𢊫𣟮
 • /p/扒頭 於每詞羅音位撝摱。伮只𣎏𩈘於詞入口詞㗂法/p/𥪝㗂越純只出現於𡳳詞。
 • 音塞𠸣[ʔɓ、ʔɗ]得發音𠇍聲門㫻𠓀欺㨂𠰘。役㨂聲門空得解𪹟𠓀欺𢲫𠰘、造𢧚𠬠㗂弼。雖然、請倘聲門得𢲫𠓀欺𢲫𠰘、造𢧚音[ʔb、ʔd]。由𪦆、併質主導𧵑音呢羅前音𠸣欣羅音奴。
 • 𥪝各音 頭 𦧜
  • /tʰ, s, z, l/音𪘵[t̪ʰ, s̪, z̪, l̪]。
  • /t, ɗ, n/音蹎𪘵[t͇, ɗ͇, n͇]。
  • /tʰ, l, t, ɗ, n/音頭𦧜[t̺ʰ, l̺, t̺, ɗ̺, n̺](用頭𧵑𦧜)。
  • /s, z, c, ɲ/音片𦧜[s̻, z̻, c̻, ɲ̻](用全部本𦧜)。
 • /c, ɲ/音𢊫𪘌[ṯ, ṉ](𦧜揕𠓨𪘌)。
 • /c/近如羅音塞擦[t͡ɕ]、雖空扒𦄾。

音位學Sửa đổi

ăn /an/ [ʔan]
uỷ /wi/ [ʔwij]
 • 音塞/p, t, k/𦣰於𡳳詞、眾𠱊空奴[p̚, t̚, k̚]:
đáp /ɗaːp/ [ʔɗaːp̚]
mát /maːt/ [maːt̚]
khác /xaːk/ [xaːk̚]
 • 音𢊫𣟮/k, ŋ/𦣰接𢖕/u, w/、眾得發音𠇍𠄩𠿃抾[k͡p, ŋ͡m]或被音𠿃化[kʷ, ŋʷ]。
đục /ɗuk/ [ʔɗuk͡p̚]
độc /ɗɜwk/ [ʔɗɜwk͡p̚]
ung /uŋ/ [ʔuŋ͡m]
ong /ɐwŋ/ [ʔɐwŋ͡m]

元音Sửa đổi

元音單Sửa đổi

榜𢖕朱別記號IPA𧵑元音單遶阮(1997)、Thompson (1965)、吧Han(1966)。低羅摹寫遶喠河內。

  元音𠓀 元音𡧲 元音𢖕
元音㨂 i ɨ u
元音㨂中 e əː o
元音𢲫中 ɛ ɜ ɔ
元音𢲫   ɐ / ɐː  

參考Sửa đổi

 • Đoàn Thiện Thuật。(1980)。「語音㗂越」。河內:大學吧中學專業、1980。
 • Đoàn Thiện Thuật;Nguyễn Khánh Hà、Phạm Như Quỳnh。(2003)。「A Concise Vietnamese Grammar (For Non-Native Speakers)」。河內:世界Publishers、2001。
 • 阮、Đình Hoà。(1997)。 「Vietnamese: Tiếng Việt không son phấn」。Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. ISBN 1-55619-733-0.

連結外Sửa đổi