㗂越 Wiki
Advertisement

Now we have established a new site on our own server. Please create new pages on THIS new site, thank you!
現在,新的站點已經在我們自己的服務器上建立。請在新的網站上進行編輯,謝謝!
私たちの新しいサイトが設立されていました。新サイトに新しいページを作成して下さい。ご協力をお願いいたします。
Hiện tại chúng tôi đã thiết lập trang web riêng trên máy chủ. Hãy tạo ra những bài mới trên trang mới, cảm ơn bạn!


言語Ngôn ngư㗂越tiếng ViệtEnglish中文日本語

轉𢷮(chuyển đổi): 張主風格百科全書 (Trang chủ phong cách bách khoa toàn thư)— 張主𡳰 (Trang chủ cũ)

嘲𢜏伴𦤾漢喃Wiki
百科全書㗂越漢喃
現眾𢧲𣎏100排曰㐌登記
定樣排曰 助𠢞 𡊲試 名冊排基本𢧚𣎏 張𡤓 𠊝𢷮近低 體類 每排
排曰撰淥

歷史越南(國:Lịch sử Việt Nam)裊倂自𣅶𣎏𩈘𡥵𠊚生𤯩時㐌𣎏行萬𢆥𠓀公元、群倂自欺家渃得形成時𡤓曠自欣4000𢆥𠓀低(遶傳說)

家考古㐌尋𧡊各遺迹證明類𠊚㐌曾𤯩在越南時期圖𥒥𡳰。𠓨時期圖𥒥𡤓、各𡋂文化和平-北山在塳呢㐌發展𡗅𤛇餒𠄧農業、特別羅技術種穭渃

仍𠊚越前史𨕭塳洲土瀧紅-文明瀧紅𠄧瀧馬呢㐌開化𡐙種𢫖、造𠚢𠬠系統堤調抵制禦渃𣹕𧵑各瀧、掏𣻽抵服務朱役種穭𠄧㐌造𢧚𡋂文明穭渃𠄧文化廊社

𦤾時期圖鐵、𠓨曠世紀7𠓀公元㐌出現家渃頭先𧵑𠊚越𨕭沔北越南𣈜𠉞、遶史冊妬羅家渃文郎𧵑各𤤰雄。時期𤤰雄得𡗉𠊚記認𠚢羅𠬠國家𣎏組織頭先𧵑𠊚越南、扒頭𢭲傳說𡥵蠬𡥙仙𦓡𠊚越南自豪傳𠰘自𠁀呢過𠁀恪。(䀡接…

形影撰淥

250px-Vua Tu Duc.jpg
皇帝嗣德(22𣎃9、1829–19𣎃7、1883)(𠸛生成阮翼宗)羅位皇帝次四𧵑家阮、王朝封建𡳳共𥪝歷史越南。翁𠸛實羅阮福洪任咍群𣎏𠸛阮福蒔。翁羅位𤤰𣎏時間値位僂𨱽一𧵑家阮、値位自𢆥1847𦤾1883。 羅𡥵𤳆次𠄩𧵑位皇帝次3朝阮、紹治。位英𤳆𧵑翁羅阮福洪保、𠬠𠊚噷制、迷碁博、空𠹾學行、爲丕、紹治𠓀𣅶過𠁀、㐌底遺詔傳嵬朱翁。卑𣇞翁𡤓19歲、仍學行㐌聰泰。𦤾𣎃10𢆥1847、翁正式𨑗嵬皇帝於殿太和、撻年號羅嗣德、扒頭自𢆥𢖕羅1848。欺嗣德𨑗擒權、朝廷抆該治徇遶風格儒教。

朝代𧵑翁打鬥𡗉遍𢷮𠇍運命大南。𢆥1858、聯軍法-西班牙弩銃進攻沱㶞。𠓀情形𠊚法侵遴𥪝朝廷撻𠚢問題改革、連接各𢆥自1864𦤾1881各官羅潘清簡范富恕阮長祚丁文田阮協黎定連接𤼸疏吀家𪼀朱改革全面𡐙渃仍𦓡𪼀空決𠁑事𡂑𠚢𧵑各廷臣。買𦤾𢆥1878、朝廷𡤓扒頭舉𠊚實現各𨀈頭先𥪝過程改革羅朱學㗂渃外、仍廷臣抆不同吧扔生𠄩批主張改革吧保守、耒𦤾欺渃大南寅來𠓨拪軍法共扔生𠄩批主戰吧主和。(䀡接…

排詩
 
𤾓 𢆥 𥪝 𡎝 𠊚 些 
 
𡦂 才 𡦂 命 窖 羅 恄 饒 
 
𣦰 戈 沒 局 𣷭 橷 
 
仍 調 𥉩 𧡊 麻 𤴬 疸 𢚸 
 
邏 之 彼 嗇 私 豐 
 
𡗶 青 悁 貝 𦟐 紅 打 慳 
 
…… 

斷腸新聲,形影𧵑Betoseha。

介紹𧗱𡨸喃

2000px-Chu nom svg.png
𡨸喃羅𠸜噲𧵑格曰表意中時古代𠄧中代𧵑㗂越𢭸𨕭仍成素𧵑𡨸漢常抵曰仍㗂純越、噲羅國音。𡀮伴關心𥪝𡨸喃、吀𢝙𢚸𠢞眾碎爫𢀭朱張web呢底發揮𩫛欣各見識𧗱系統𡨸曰呢!

𡀮伴𣎏時間、吀𢝙𢚸𠢞眾碎譯忍排曰𨖅𡨸喃:

顯示欣… 欺轉𢷮、伴𣎏勢勤沛使用工具底譯。

LogoHNRCV.jpg
漢喃羅𠬠𥪝仍財產文化偉大𧵑越南吧世界、伮空只羅𠬠遺產無價𦓡群羅𠬠工具傳通𣹓意義𠢟𦀼連過去、現在吧將來。目標𧵑眾碎羅:保衛、承繼吧發展漢喃。

  • 張web呢得成立𠓨𣈜25𣎃11𢆥2011、羅𠬠𠊝替𧵑𡨸喃wikipedia舊。
  • 張web呢屬委班復生漢喃越南、𠬠組織非政府甘結保衛吧繼承文化漢喃。
  • 𠬠𨁮眾𢧲尋𧡊𠬠𣛠主適合,眾碎𠱊移轉悉哿各張𨕭張web呢𦤾張web𡤓。
各領域
P countries.png
地理

各陸地𨕭世界:

洲亞洲歐洲非洲澳洲美

忍排𧗱國家:

中國日本韓國越南花旗

城舖:

河内城舖胡志明(柴棍)香港上海北京臺北名古屋東京

P culture.png
文化

言語:

㗂越

歷史:

戰爭世界次𠄩歷史越南
P music.png
音樂

檀具𧵑越南:

檀瓢檀箏

P sport.png
體育

田徑䏾跢

P religion.png
宗教

基督教佛教回教道教

連結
LogoHNRCV.jpg

委班復活漢喃越南•Ủy Ban Phục Sinh Hán Nôm Việt Nam
LogoW.png

㗂越Wikipedia•Tiếng Việt Wikipedia
LogoNF.gif

會保存遺產喃•HộiBảo Tồn Di Sản Nôm
LogoSA.png

秦羌網•Tần Khương Võng (Sinogermania)
LogoCN.gif

(English) chunom.org
LogoHNRCVF.jpg

委班復活漢喃越南(Facebook)•Ủy Ban Phục Sinh Hán Nôm Việt Nam (Facebook)
Mail-closed.png  聯繫•Contact us
© 委班復生漢喃越南 (ủy ban phục sinh hán nôm việt nam) - Han-Nom Revival Committee of Vietnam
Advertisement